• Spojenej školy - SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo

    •                        

     Študijné odbory, ktoré ponúkame:

      

     Študijný odbor: 9245 M  OCHRANA OSôb a majetku  - NOVÝ  od 2019/2020

     Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

     Poskytnutý stupeň vzdelania:               úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

     Spôsob ukončenia vzdelávania:             maturitná skúška

              Pracovné uplatnenie absolventa:          bezpečnostný pracovníksúkromné bezpečnostné služby, policajný inšpektor, obecná, štátna a vojenská polícia,

                                                               pracovník väzenskej a justičnej stráže, colná správa, bezpečnostná agentúra, či možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     Študijný odbor: 6355 M  SluŽby v cestovnom ruchu

     Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

     Poskytnutý stupeň vzdelania:               úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

     Spôsob ukončenia vzdelávania:             maturitná skúška

              Pracovné uplatnenie absolventa:           výkon ekonomických a prevádzkovo-ekonomických činností v  cestovnýchkanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch, v v rekreačných a ubytovacích zariadeniach, či možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      

     Študijný odbor: 3765 M  technika a prevádzka dopravy

     Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

     Poskytnutý stupeň vzdelania:                úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A                

     Spôsob ukončenia vzdelávania:              maturitná skúška

     Pracovné uplatnenie absolventa:           výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru a ďalšie funkcie v odborných útvaroch dopravy, možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny "C", a to počas štúdia, či možnosť pokračovať v štúdiu vysokej škole.

      

      Študijný odbor :  4246 M  bioenergetika

     Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

     Poskytnutý stupeň vzdelania:               úplné stredné odborné vzdelaniem, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A               

     Spôsob ukončenia vzdelávania:             maturitná skúška 

              Pracovné uplatnenie absolventa:      vykonávať činnosti v oblasti riadenia a manažovania v bioenergetike a to v štátnych i súkromných podnikoch, v oblasti životného prostredia a oradenských služieb. Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja bioenergetiky, skládkovania a spracovania bioodpadov, na aktívne pestovanie   plodín s bioenergetickým cieľom a na potreby ochrany životného prostredia.  

            

              Učebný odbor :   4524 H   AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

           

     Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania a prípravy:               3 roky, vyučovanie formou duálneho vzdelávania

     Poskytnutý stupeň vzdelania:               stredné odborné vzdelanie,              

     Spôsob ukončenia vzdelávania:             záverečná skúška, výučný list 

              Pracovné uplatnenie absolventa:      odborné vykonávanie špecializovaných prác v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami, strojmi a zariadeniami, dodržiavanie technologických postupov, samostatne robiť údržbu a opravu strojov, zabezpečovať prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení, ovládanie, obsluha a využitie základnej počítačovej techniky, možnosť uplatnenia ako predajca a servisný technik či štart vlastného podnikania.Ďalší rozvoj absolventov je zabezpečený absolvovaním rôznych kurzov, napr. kurz zvárania, obsluhy lesného traktora, ovládanie hydraulickej ruky, či motorovej píly, možnosť získať cenovo výhodne vodičské oprávnenie skupín A, B, T a C.

      

                                                                                                                  

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje