• Novinky

     • Povinnosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha – je priložená v novinke).

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

    • Vstupovanie do školy
     • Vstupovanie do školy

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (v prílohe č. 1a).

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

     • Nový školský rok 2020/2021

      Otvorenie školského roka sa bude konať dňa 02.09.2020:

      - žiaci II. až IV. ročníkov o 8.00 h v kmeňových triedach so svojimi triednymi učiteľmi.

      - noví žiaci I.ročníkov o 9.00 h v športovom areáli školy, kam budú usmernení aj so svojim zákonným zástupcom.

      Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy!

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3284922
  • Fotogaléria

   • Multifunkčné ihrisko
   • Prax odboru bioenergetikov a dopravákov
   • Terst Taliansko - výmenný pobyt febr.20
   • Jasná Chopok lyžiarsky kurz -január 2020
   • Protidrogový deň
   • Olympiáda z ANJ dec.19
   • Výmenný pobyt v Taliansku-Salerno 1.-8.12.19
   • Posedenie s našimi bývalými zamestnancami
   • Mikuláš k nám zavítal :)
  • Zvonenia

   Pondelok 21. 9. 2020
  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
  • Prihlásenie