• Profil školy

    •      Spojená škola - Stredná odborná škola J. A. Gagarina  v Bernolákove poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 3 odboroch, ktoré sú 4-ročné a ukončené maturitou:
          
      
     -          3765 M  technika a prevádzka dopravy 
      
     -          3917 6  technicke a informaticke služby
              odborné zameranie: 08 mechanizácia a doprava v pôdohospodárstve
      
     -       4246 M  bioenergetika
      
     -        6355 M  služby v cestovnom ruchu
                                                       
      
     Škola má v súčasnosti 11 tried a navštevuje ju 170 študentov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 18 učiteľov, ktorí majú úplnú pedagogicko-odbornú spôsobilosť.
                       Teoretická časť vyučovania prebieha v klasických triedach a v odborných učebniach (chémie, výpočtovej techniky, elektrotechniky, cestných vozidiel, technického laboratória, strojopisu, účtovníctva a i.). Učebne výpočtovej techniky sú vybavené modernou technikou a neodmysliteľným internetom, ktorý poskytuje žiakom najaktuálnejšie informácie. Praktická časť prebieha v dielňach (sústružníckej, kováčskej, zámočníckej, v brúsiarni, v stredisku technickej diagnostiky, v montážnej hale, v dielni hydraulických zariadení a i.), ktoré sú súčasťou školy. Podľa odboru vyučujeme 1 alebo 2 cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk), ekonomické predmety (ekonomiku, účtovníctvo, marketing, právnu náuku ...), odborné predmety podľa zamerania (cestné vozidlá, cestná doprava, mechanizácia, elektrotechnika, mechanika ...). Študenti získajú počas štúdia vodičský preukaz minimálne sk.B.
      
                       Škola je vybavená modernou telocvičňou a posilovňou. Kultúrno-spoločenské udalosti prebiehajú v spoločenskej miestnosti. Študenti, ktorí pochádzajú z väčšej vzdialenosti majú možnosť ubytovať sa v Domove mládeže a stravovať sa v školskej jedálni, ktoré sú súčasťou školy.
      
                       V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým osvetlením, basketbalové, volejbalové, beach ihrisko atletický ovál - 350 m a dva tenisové kurty.
                       SOŠ ponúka využitie voľného času našim žiakom prostredníctvom krúžkov pod vedením učiteľov.
      
                       Naši absolventi sa uplatňujú na vysokých školách viacerých smerov a to: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave či Ekonomická univerzita v Bratislave.
  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
  • Prihlásenie