• História školy

    • V roku 1952 rozhodlo Povereníctvo poľnohospodárstva na základe vládneho uznesenia Československej republiky zriadiť v blízkosti Bratislavy, v Bernolákove, poľnohospodársku technickú školu – odbor mechanizácia poľnohospodárskej výroby. Na tento účel bol určený objekt miestneho kaštieľa z dvadsiatych rokov osemnásteho storočia.

     Nakoľko to bola škola s celoslovenskou pôsobnosťou, zápasila na začiatku s veľkými ťažkosťami súvisiacimi s materiálnou vybavenosťou, kvalifikáciou učiteľov, zriaďovaním dielní, s praxou žiakov po celom Slovensku.

     V školskom roku 1953/54 sa už urobili prípravy na výstavbu novej školskej budovy a dielní, s ktorou sa začalo v roku 1957. Budovu školy dokončili v roku 1960 a o rok neskôr aj dielne. Pracovný kolektív školy dokázal rozvinúť širokú mimoškolskú činnosť, vybudovať ihriská, školskú záhradu, park so vzácnymi drevinami.

     Dostavba školského areálu sa uskutočnila až v osemdesiatych rokoch. S výstavbou domova mládeže sa začalo v roku 1980. Do užívania bol daný v septembri 1984. Stravovacia časť bola dokončená v roku 1987.

     V týchto rokoch bola SPTŠ-ka najväčšou mechanizačnou školu v rámci ČSSR, čo do počtu aj veľkosti. Iné študijné odbory ako mechanizáciu poľnohospodárskej výroby nemala.

     Od 1. septembra 1990 nastala výrazná zmena v odbornom školstve. Táto sa prejavila nielen v novom názve školy – Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina v Bernolákove – ale najmä v profesijnej orientácii jej absolventov. Vyvolali ju jednak spoločenské zmeny v našom štáte, jednak nevyhnutnosť prispôsobiť sa požiadavkám praxe. Hlavný rozdiel medzi bývalou SpoŠ a SPoPŠ je v tom, že na SpoŠ bol len jeden študijný odbor – mechanizácia poľnohospodárskej výroby, kým na SPoPŠ sa zaviedli okrem alternatívneho študijného odboru  - agropodnikanie aj ďalšie študijné odbory – strojárstvo, doprava a technické a informatické služby. V roku 1994 sme otvorili 2-ročné nadstavbové štúdium s odborným zameraním kamiónová doprava.

      1. 01. 2008 vznikla  SPOJENÁ ŠKOLA,  spojením troch škôl :

     - ZSŠPo Ivanka pri Dunaji
     - SPoPŠ J.A.Gagarina v Bernolákove                                                                                                                                                  

     - SOU lesnické Modra-Harmónia

     sídlo riaditeľstva: SOŠ,   ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
   • sos.bernolakovo@gmail.com
   • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
   • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
   • 42128919
   • 2022503923
   • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
   • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje