Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove

Prihlásenie

Študijné odbory

Spojenej školy - SOŠ J.A.Gagarina, Bernolákovo

                       

Študijné odbory, ktoré ponúkame:

Študijný odbor: 6355 M  SluŽby v cestovnom ruchu

Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania:               úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

Spôsob ukončenia vzdelávania:             maturitná skúška

         Pracovné uplatnenie absolventa:           výkon ekonomických a prevádzkovo-ekonomických činností v  cestovnýchkanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch, v v rekreačných a ubytovacích zariadeniach, či možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Študijný odbor: 3765 M  technika a prevádzka dopravy

Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania:                úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A                

Spôsob ukončenia vzdelávania:              maturitná skúška

Pracovné uplatnenie absolventa:           výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru a ďalšie funkcie v odborných útvaroch dopravy, možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny "C", a to počas štúdia, či možnosť pokračovať v štúdiu vysokej škole.

 

 Študijný odbor :  4246 M  bioenergetika

Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy:               4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania:               úplné stredné odborné vzdelaniem, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A               

Spôsob ukončenia vzdelávania:             maturitná skúška 

         Pracovné uplatnenie absolventa:      vykonávať činnosti v oblasti riadenia a manažovania v bioenergetike a to v štátnych i súkromných podnikoch, v oblasti životného prostredia a oradenských služieb. Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja bioenergetiky, skládkovania a spracovania bioodpadov, na aktívne pestovanie   plodín s bioenergetickým cieľom a na potreby ochrany životného prostredia.  

       

         Učebný odbor :   4524 H   AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

      

Forma štúdia:                                      denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy:               3 roky, vyučovanie formou duálneho vzdelávania

Poskytnutý stupeň vzdelania:               stredné odborné vzdelanie,              

Spôsob ukončenia vzdelávania:             záverečná skúška, výučný list 

         Pracovné uplatnenie absolventa:      odborné vykonávanie špecializovaných prác v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami, strojmi a zariadeniami, dodržiavanie technologických postupov, samostatne robiť údržbu a opravu strojov, zabezpečovať prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení, ovládanie, obsluha a využitie základnej počítačovej techniky, možnosť uplatnenia ako predajca a servisný technik či štart vlastného podnikania.Ďalší rozvoj absolventov je zabezpečený absolvovaním rôznych kurzov, napr. kurz zvárania, obsluhy lesného traktora, ovládanie hydraulickej ruky, či motorovej píly, možnosť získať cenovo výhodne vodičské oprávnenie skupín A, B, T a C.