• Opatrenie hlavného hygienika k MS, ZS a prijímaciemu konaniu
     • Opatrenie hlavného hygienika k MS, ZS a prijímaciemu konaniu

     • Vážení rodičia, študenti,

      na základe vydaného opatrenia hlavného hygienika SR týkajúceho sa konania prijímacích, maturitných a záverečných skúšok na stredných školách (pridaný link) Vám chceme oznámiť, že bližšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

      Prosíme o zhovievavosť a budeme Vás informovať na našej webovej stránke!

    • Informácie k prijímacím skúškam
     • Informácie k prijímacím skúškam

     • Dobrý deň vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole,

      vzhľadom na pretrvávanie mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, sú prijímacie a talentové skúšky odvolané na neurčito a riadime sa Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom sa píše:

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      O nových termínoch Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky 

    • Oznam pre rodičov!
     • Oznam pre rodičov!

     • Milí rodičia,

      ohľadom vzniknutej situácie vám oznamujeme, že platby za ubytovanie na školskom internáte za mesiac apríl (prípadne následujúce mesiace) neuhrádzajte!

      Uzatvorením školy boli všetci naši žiaci odhlásení zo stravovania!

   • Kontakty

    • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
    • sos.bernolakovo@gmail.com
    • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
    • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
    • 42128919
    • 2022503923
    • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
    • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje