• Prijímacie konanie - bližšie informácie zverejníme neskôr

     • Prijímacie skúšky pre netalentové odbory

      03. 05. 2021 (pondelok) -  1. termín prvého kola prijímacích skúšok
      10. 05. 2021 (pondelok) -  2. termín prvého kola prijímacích skúšok

      Prijímacie skúšky pre talentové odbory (9245 M ochrana osôb a majetku)

      05. 05. – 07.05.2021 -  1. termín prvého kola prijímacích skúšok
      12. 05. 2021 (streda) -  2. termín prvého kola prijímacích skúšok

      1. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov v poradí zostaveného podľa Kritérií prijímacieho konania najneskôr do 20. 05. 2021 na hlavnom vchode budovy školy a na webovej stránke školy www.spops.edupage.org 
      2. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.
      3. Zápis prijatých uchádzačov:

       Zákonný zástupca žiaka najneskôr do 25. mája 2021 doručí na riaditeľstvo školy podpísané záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (príloha 1. Záväzné potvrdenie) a to buď prostredníctvom:

       a)  naskenovaného a podpísaného tlačiva, ktoré pošle na e-mailovú adresu školy: sos.bernolakovo@gmail.com

       b)  alebo poštou na adresu školy:
       SOŠ agrotechnická, Svätoplukova 38,  900 27 Bernolákovo
      4. Riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest v druhom  kole najneskôr do 6. 6. 2021. V prípade konania 2. kola prijímacích skúšok sa 2. kolo prijímacích skúšok uskutoční dňa 22. júna 2021.
     • „Energizing People“ v rámci programu Erazmus Plus.

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album „Energizing People“ v rámci programu Erazmus Plus..

      20. – 22. apríla 2021 organizovala SŠ Ivanka pri Dunaji – SOŠ Bernolákovo 3-dňové medzinárodné online podujatie „Energizing People“ v rámci programu Erazmus Plus. Zúčastnilo sa ho 21 učiteľov a 61 študentov z Francúzska, Nemecka, Švédska, Talianska a Slovenska. Obsahom boli prezentácie o našich krajinách, školách, obnoviteľnej energii a ochrane životného prostredia. Niektorí žiaci sa po 6 mesiacoch opäť stretli v škole.

   • Kontakty

    • Spojená škola - Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove
    • sos.bernolakovo@gmail.com
    • 02 / 45 993 511 mobil: 0917 323 516
    • SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji: sídlo školy - org. zložka: SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
    • 42128919
    • 2022503923
    • Riaditeľka SPOJENEJ ŠKOLY Ing.Katarína Kubišová Zástupkyňa SPOJENEJ ŠKOLY Ing. Ingrid Kopšová Zástupkyňa SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo Ing. Miloslava Štefancová
    • 7000473707/8180 IBAN je SK69 8180 0000 0070 0047 3707
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje